ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾತು...

ನಾನು ಮಾಡಾವು ಗಣೇಶ.
ನನ್ನ ಮನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ...
ನಿಮ್ಮ ಓದುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ಭಾವನೆಗಳು ಉಕ್ಕಿ, ನೆನಪುಗಳ ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿ, ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಂಪು ಪಸರಿಸಿದಾಗ... «»«»«»«»«»«»«»«»«» ಮನಸಿನಾಳದ ಮಾತು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಲು ಇದೊಂದು ಪೀಠಿಕೆ!... ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖನಗಳ ಬರೆಯಲು ಬೇಕು ನಿಮ್ಮಯ ಹಾರೈಕೆ. «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» ಸದಾ ನಿಮ್ಮವ,
~
ಗಣೇಶ್ ಭಟ್,ಮಾಡಾವು

Saturday, June 20, 2009

nanna bagge


ಮಾಡಾವು ಜೋಯಿಸರ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಗ ನಾನು .ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ .ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆ .ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ . ನೀವೂ ಬರುವಿರಲ್ಲ?

No comments:

Post a Comment